Polityka zatrudnienia

Wstęp

Polityka zatrudnienia przedsiębiorstwa stanowi deklarację SIEJESIE w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W szerokim stopniu opisuje działania i normy, które obowiązują w firmie na etapie rekrutacji. Jest wyrazem troski firmy o potencjalnych oraz obecnych pracowników. Wszystkie działania firmy SIEJESIE zmierzają do stworzenia przyjaznego środowiska pracy dla pracowników, opartego na wzajemnym szacunku, nieustannym rozwoju i odpowiedzialności. SIEJESIE będzie promować w swoich działaniach różnorodność oraz praktyki antydyskryminacyjne.

Celem Spółki w zakresie zarządzania personelem jest stworzenie systemu pracy opartego na wysokiej efektywności, poprzez:

  • zwiększenie zaangażowania pracowników w realizację celów Spółki,
  • inwestowanie w ich rozwój,
  • motywowanie do osiągania wysokich efektów.

SIEJESIE dąży do posiadania w swoich zasobach specjalistycznej i dobrze wykwalifikowanej kadry, która wiąże możliwości awansu zawodowego z rozwojem firmy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez pozyskiwanie odpowiednich pracowników, ukierunkowanie i rozwój zawodowy, a także poprzez stworzenie korzystnych warunków pracy.

Przyjazne miejsce pracy

Głównym zadaniem Polityki zatrudnienia SIEJESIE jest stworzenie miejsca pracy, które jest przyjazne wszystkim pracownikom i współpracownikom przedsiębiorstwa. Wszystkie działania obejmujące Politykę zatrudnienia SIEJESIE oparte są na przekonaniu, że pracownicy to największy kapitał i najważniejsi interesariusze przedsiębiorstwa. Jako interesariusze w bezpośredni sposób wpływają bowiem na funkcjonowanie firmy, jednocześnie pozostając pod jej silnym wpływem.

SIEJESIE rozumie tę zależność, dlatego pierwszeństwem w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji jest dobrostan pracowników. Budowanie silnych relacji opartych na wzajemnym szacunku i lojalności stanowić będzie najważniejsze zadania dla firmy SIEJESIE w ciągu najbliższych kilku lat. Wraz ze wzrostem zatrudnienia i rekrutacją nowych członków zespołu przekazywane im będą wartości, którymi firma kieruje się na co dzień

Rekrutacja nowych pracowników

Na wszystkich etapach rekrutacji (od pojawienia się zapotrzebowania na nowego pracownika, po jego ostateczny wybór) przedsiębiorstwo będzie dążyło zachowania wysokich standardów odpowiedzialności poprzez:

  • tworzenie ofert pracy, rzetelnie i jasno informujących o kryteriach przyjęcia do pracy.
  • udzielania dodatkowych informacji na temat stanowiska za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
  • niedyskryminowanie żadnego z kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną.
  • rzetelna ocena możliwości potencjalnego kandydata, oparta na jego umiejętnościach.
  • zapewnienie wszystkim potencjalnym kandydatom wyczerpującej informacji zwrotnej, również w wypadku negatywnej odpowiedzi w procesie rekrutacji.
  • oferowanie jednakowego wynagrodzenia za pracę w jednakowej jakości.

Oznacza to, że zatrudnienie będzie możliwe dla wszystkich kompetentnych osób bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną. Ponadto zatrudnione osoby (bez względu na wymienione wyżej czynniki) będą miały zagwarantowaną jednakową możliwość rozwoju, awansu, ciągłego kształcenia się, czy otrzymywania jednakowego wynagrodzenia za pracę w jednakowej jakości.

Ze względu na charakter działań przedsiębiorstwa i różnorodność potencjalnych stanowisk pracy, przedsiębiorstwo każdorazowo będzie tworzyło odmienną ścieżkę rekrutacji dla potencjalnych pracowników.

Każdorazowo przygotowywany będzie profil idealnego kandydata (opis jego umiejętności twardych i miękkich), a osoba której proponowana będzie praca powinna w jak największym stopniu spełniać oczekiwania firmy. Ponadto podczas rozmów kwalifikacyjnych potencjalni pracownicy będą informowani o oczekiwaniach firmy wobec kandydata. Po przyjęciu do pracy, nowy pracownik będzie objęty Programem mentoringu, który ma za zadanie szybkie i harmonijne włączenie go w struktury przedsiębiorstwa.

Komunikacja w zespole

Komunikacja wewnętrzna ma niebagatelne znaczenie w procesie budowania silnego zespołu pracowników. SIEJESIE ze względu na charakter funkcjonowania opiera się na komunikacji bezpośredniej, a także przy pomocy Internetu (mail, program do zarządzania projektami) oraz telefonu. Narzędzia te wykorzystywane są do przekazywania informacji, poleceń służbowych i ustalania harmonogramu pracy.

Wdrożenie polityki zatrudnienia

Za wdrożenie postanowień niniejszej Polityki zatrudnienia odpowiedzialny jest Zarząd SIEJESIE. W trakcie corocznych spotkań z pracownikami, oceniane będą kolejne kroki podejmowane przez przedsiębiorstwo w tym obszarze. W atmosferze dialogu i wzajemnego wsparcia konsultowane będą działania zmierzające do budowania przyjaznego miejsca pracy. Polityka zatrudnienia zostanie umieszczona do wglądu wszystkich interesariuszy na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Atrakcyjne wynagrodzenie.

Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Niezbędne wyposażenie na stanowisku pracy.

Pracę wśród specjalistów w przyjaznej atmosferze i w zgranym zespole w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i produkcyjne.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

CV prosimy składać na adres mailowy: biuro@siejesie.pl